Chimera

For this cycle, I was a finalist in the Portrait category of the 2016 Czech Press Photo competition. The Chimera Dummy book was finished 2018. The Kassel Dummy Book Award, Self Publish Riga and Singapore International Photography Festival shorlisted Chimera Dummy book among the best Photo Books in 2018. In 2020 was Chimera finally published in the limited, signed edition 60 english copies and 240 czech. 


EN  Buy the book <  The Chimera Dummy Book travelled around the world in 2018. Thanks to success in three dummy photo books award it visited 18 festivals in 13 countries of the world. 

CZ > Koupit knihu < Maketa Chiméry v  roce 2018 procestovala svět, sklidila řadu úspěchů a díky tomu navštívila 18 festivalů ve 13 zemích světa.

interviews ABOUT chiméra ONLINE / rozhovory o chiméře ONLINE

EN Chiméra is a photographic project that authentically exposes intersex woman’s feelings she has been mistaken to perceive as man since she was a child. The project is about seeking the truth and happiness, about identity, chaos, abnormality and about many other contrasts that each of us bears inside, more or less.

To achieve imaginary polarity collisions in her project, Vladimíra Kotra uses time-lapse portraits, photos shoot in daylight in contrast to photos shoot with flash. Among her photographs, there are also very raw selfies of the story protagonist and her posts from diary, blog and Facebook – this compiles an intimate image of her transformation during the first year. In this story, the protagonist’s search for unconditional self-love as well as her journey to happiness, and realization that she is not hiding in the outside world is essential for the author.

„In Vladimíra Kotra’s photography project the notion of intersex intertwines with another abnormality – with the protagonist Gabi’s transgender identity. The Chimera projects is a personal and tender testimony of the process of a transformation and its most visible physical layer, reflected in photos both by the photographer and by Gabi herself. This series captures a particular moment in Gabi’s life when she had to learn to be a woman, fulfilled her longtime desires, but also societal demands and expectations. The photographic and more documentary part is accompanied by Gabi’s texts. Her facebook statuses, longer posts and diary-like entries reveal the chaos in this woman’s mind and her struggle of trying to find both herself and a happy and balanced life. While all these texts are authentic, there’s a lingering sense of doubt if all of the information is completely true, like regarding Gabi’s intersex status. It would be wrong to perceive the Chimera project only as a testimony of a solely bodily transformation, just as it would be wrong to perceive the process of transition as a necessary evil, required to get from A to B, from one side of the binarity to the other one. This moment contains a disruptive potential which poses a threat to the seemingly natural order of things. This project reveals a state that is being either overlooked and ignored or is being perceived as a deviation from the norm through a medicine discourse. The power of this project lies in its ambivalence and ambiguity, in the emphasis on being somewhere between the two binary poles and refusing those views supported by natural sciences that describe human bodies, sex, gender, sexuality, but also our psyche in terms of norms and abnormalities, within an oppositional binarity framework. Natálie Drtinová, curator of exhibition in Pragovka gallery. 

---------------------

CZ Chimérou je v biologii označovaný jedinec, jehož buňky nesou různé genetické informace. Pavel byl do svých 27 let mužem, ale jednoho dne v sobě začal pociťovat ženu a rozhodl se udělat vše proto, aby se jí stal i pro své okolí. Od té chvíle si říká Gabi. Dokumentovala jsem její psychicky složitou, roční cestu proměny. Do projektu jsem zařadila vedle svých fotografií také její selfie fotografie, včetně facebookových a blogových příspěvků z dané doby. Po více něž roce této proměny, lékaři zjistili, že její orgány nesou různé genetické informace. Není tedy transgender, ale intersex osobou, která má v těle jak mužské, tak ženské genetické informace nenarozeného dvojčete, jejichž plody v raném stádiu těhotenství splynuly v jeden.

Chiméra je fotografický projekt autenticky odkrývající pocity intersex ženy, od dětství chybně vnímané jako muž. Je to projekt o hledání pravdy, štěstí, o identitě, chaosu, abnormalitě a o mnoha kontrastech, které si v sobě každý z nás ve větší či menší míře nese.

Projekt Vladimíry Kotry zahrnuje časosběrné portréty, fotografie snímané za denního světla v kontrastu k fotografiím s bleskem, tak aby docílila pomyslného střetu polarit. Vedle svých fotografií zařadila do projektu také syrové selfie fotografie protagonistky příběhu, její deníkové blogové příspěvky a Facebookové statusy, které dohromady utvářejí intimní obraz během prvního roku její transformace.

„V projektu fotografky Vladimíry Kotry se fenomén intersexu pojí s další abnormalitou, a to s transgenderovou identitou protagonistky tohoto fotografického příběhu, Gabi. Projekt Chiméra je osobní a citlivou výpovědí o procesu proměny, jeho na pohled viditelnou tělesnou vrstvou, reflektovanou skrze fotografie jak autorkou projektu, tak samotnou Gabi. Tato série zachycuje okamžik v životě Gabi, ve kterém se učí býti ženou, plní si své dlouhodobé touhy, ale také požadavky a očekávání společnosti. Fotografickou, více dokumentární část, zároveň doplňují texty z pera Gabi; její facebookové statusy, delší příspěvky a texty deníkového charakteru odhalují chaos v mysli této ženy a její trnitou cestu k hledání sama sebe a vyrovnaného a šťastného života. Ačkoliv jsou všechny tyto texty autentické, zůstává otázkou, jestli je vše naprosto pravdivé, jako například tvrzení, že je Gabi intersex. Bylo by chybné vnímat Chiméru pouze jako výpověď o tělesné proměně, stejně tak jako by bylo chybné vnímat proces tranzice jako pouhé nutné zlo potřebné pro cestu z bodu A do bodu B, z jednoho pólu binarity k druhému. Je to totiž okamžik, který v sobě skýtá právě onen narušující potenciál a ohrožuje zdánlivě přirozený řád věcí. Tento projekt poodhaluje stav, který bývá buď přehlížen a opomíjen, nebo bývá skrze lékařský diskurz vnímán jako jedna z odchylek od normálna. Síla tohoto projektu však tkví v jeho nevyhraněnosti a nejednoznačnosti, v důrazu na stav někde mezi dvěma póly a přijetí této pozice a odmítnutí stanovisek podporovaných přírodními vědami popisujícími lidskou tělesnost, gender,sexualitu, ale také naši psychiku v termínech normy a abnormality a v rámci opoziční binarity.” Natálie Drtinová, kurátorka výstavy, Chiméra, Pragovka gallery. 

exhibition chiméra / pragovka gallery 2. 12. - 15. 1. 2020

cHIMERA DUMMY bOOK LIKE A PART OF fESTIVALS AROUND THE WORLD

SINGAPORE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY FESTIVAL, TRANSPHOTOGRAPHIQUES LILLE, SELF PUBLISH RIGA, PHOTOIRELAND, FOTOBOOK FESTIVAL KASSEL, FOTOLEGENDO ROME, TRIENNIAL OF PHOTOGRAPHY HAMBURG, ORGAN VIDA FESTIVAL ZAGREB, INTERNATIONALE PHOTOSZENE KÖLN, PHOTOBOOK WEEK AARHUS, IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN MADRID, PRAGUE PHOTO, LITR OLOMOUC, MONTH OF PHOTOGRAPHY BRATISLAVA, X-PRINT FOTOBOOK FESTIVAL POZNAN....

Vladimíra Kotra in Fotobook Festival Kassel. photo: Martina Houdek

Singapore International Photography festival 2018. photo: Iroh Sim

Singapore International Photography festival 2018. photo: Iroh Sim

TRANSPHOTOGRAPHIQUES LILLE. photo: Vladimír Birgus

Organ Vida Festival, Zagreb. photo: Samir Cerić Kovačević

Organ Vida Festival, Zagreb. photo: Samir Cerić Kovačević

Litr Olomouc. foto: Michaela Spurná

PHOTOIRLAND. photo: Iva Stránská

PHOTOIRELAND. photo: Iva Stránská

PRAGUE PHOTO

PRAGUE PHOTO

using allyou.net